دانلود بازي GTA2

دانلود بازي GTA2

دروغ، تقلب، سرقت و راه خود را از طریق 3 شهرستانها بزرگی در پیگیری به اتومبیلدزدی بزرگ. کسب احترام از 7 باندهای مختلف شهر در تلاش خود را به مقدار زیادی از پول نقد شما تخریب.

Lie, cheat, and steal your way through 3 huge cities in the follow-up to Grand Theft Auto. Earn the respect of 7 different gangs as you demolish the town in your attempt to make lots of cash.

حجم 345.55 MB

لينك دانلود غير مستقيم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: