کريسمس تلخ براي ستاره هاي شهر ميلان؛ سرقتهاي عجيب از خانه اسنايدر، اتوئو و کالادزه

سارقاني که به خانه ستاره هاي تيمهاي اصلي شهر ميلان دستبرد زدند، منتظر شدند تا تعطيلات کريسمس از راه برسد و آن وقت نقشه مفصل

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: