وتی کسی رو دوست داری ؟

وقتی کسی رو دوست داری حاضری جون فداش کنی

حاضری دنیا رو بدی فقط یه بار نگاش کنی

به خاطرش داد بزنی به خاطرش دورغ بگی

قید تموم دنیارو به خاطر اون میزنی

حاضری جونتو بدی یه خار توی دستش نره

حسابتو حسابی ازمردم شهر جداکنی

حاضری مسخرت کنن تمام ادمای شهر

ولی نبینی باهات یه لحظه قهر

و…

اگردرزندگی کردن جرات عاشق شدن رانداری لااقعل شعورمشغوق شدن را داشته باش

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: