مهر مادري – برنده جایزه كارتون و انيميشن، كره 2010

[]
مهر مادری … برنده جایزه داوران 14مین جشنواره بین المللی کارتون و انیمیشن سئول – کره 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: