محاكمه سارقان منزل «عادل فردوسي پور»؛ متهمان در دادگاه: قصد برگرداندن اموال مسروقه را داريم

جلسه محاكمه سارقان منزل laquo;عادل فردوسي پورraquo; كه به سرقت از 65 خانه ديگر هم متهم شدهzwnj;اند، روز شنبه با حضور متهمان و برخي از

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: