لوکا تونی، 25 روز دور از میادین

لوکا تونی در دقیقه 18 دیدار با کاتانیا مجبور شد زمین را ترک کند. او حداقل 25 روز از میادین دور خواهد بود.این مهاجم جدید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: