جوانی که با خودسوزی انقلاب تونس را راه انداخت/عکس

برنا، “محمد البوعزیزی” ۲۶ ساله که به رغم داشتن مدرک تحصیلی، ناگزیر از راه دستفروشی کسب درآمد می کرد، حدود یک ماه پیش در شهر “سیدی بوزید” دست به خودسوزی زد.

خودسوزی این جوان تونسی که به مرگ وی منجر شد، باعث گردید دوستان و نزدیکان وی دست به اعتراض و تظاهرات بزنند. اعتراض و تظاهرات آنان هم به درگیری با نیروهای پلیس و ضد شورش و کشته شدن تعدادی دیگر منجر شد. این درگیری ها همین طور ادامه یافت و حدود یک ماه به طول انجامید.

این اعتراضات در نهایت به سقوط دولت تونس و فرار “زین العابدین بن علی” رئیس جمهور این کشور منجر شود..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: