به دلیل ارتباط نامشروع:رئیس باشگاه میلان تحت پیگرد قانونی قرار گرفت

quot;سیلویو برلوسکونیquot; به دلیل رابطه نامشروع با دختری که به سن قانونی نرسیده است، تحت بازجویی پلیس ایتالیا قرار گرفت.nbsp;نخست وزیر ایتالیا و رئیس باشگاه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: