آستون‌ويلا مقصد آينده فان‌بومل

nbsp;احتمال دارد آستونzwnj;ويلاي انگليس مقصد آينده كاپيتان تيم فوتبال بايرنzwnj;مونيخ آلمان باشد.به نقل از روزنامه ديليzwnj;ميرر، مارك فانzwnj;بومل از زماني كه اعلام كرد در پايان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: