رانندگي حرفه اي

div dir=”rtl” style=”text-align: right;” trbidi=”on”table align=”center” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ dir=”rtl”tbodytr/trtrtd nbsp;/td/trtrtd style=”text-align: center;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody” style=”color: black;” table border=”1″ cellpadding=”3″ cellspacing=”0″tbodytr tdspan class=”itemCom”span style=”font-family: Tahoma;” div align=”center” table border=”0″ height=”1″ style=”width: 509px;”tbodytr tdspan id=”ham3d_net_place_block_main14″ span class=”itemCom”span style=”font-family: Tahoma;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody303″ span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody304″ div align=”center” dir=”rtl” style=”margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; text-indent: 0px; word-spacing: 0px;” span style=”color: red; font-size: medium;”span lang=”fa”br //span /span/div/span/spanb span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody305″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody306″ style=”color: red; font-family: Tahoma; font-size: larger;” span lang=”fa”قابل توجه /spanدوستداران ماشین و اتومبیلرانی/span/span/b div align=”center” dir=”rtl” style=”margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; text-indent: 0px; word-spacing: 0px;”br //div/span/span/span/td /tr/tbody/table/divspan id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody325″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody326″ style=”color: black;” div align=”center” table border=”1″ cellspacing=”0″ height=”700″ id=”table43″ style=”width: 500px;”tbodytr td align=”center”span id=”ham3d_net_place_block_main30″ table border=”0″ cellpadding=”5″ cellspacing=”0″ class=”td1″ height=”350″ id=”table44″ style=”border: 1px solid rgb(245, 245, 245);”tbodytr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ div style=”border: 2px solid rgb(238, 238, 238);” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;” img alt=”رانندگی حرفه ای ” border=”0″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/first_1287272519_herfeh_ee_pakage.jpg” style=”margin: 5px;” / /span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemTitle”رانندگی حرفه ای/span br /nbsp;/spandiv style=”padding-bottom: 4px;” span class=”itemCom” style=”font-size: 9pt;” span style=”font-family: Tahoma;”بسته آموزشی رانندگی حرفه ایbr /br /آموزش اصول و تکنیکهای رانندگی حرفه ایbr /br /شامل یک کتاب و یک دی وی دیbr /br /دارای شانس حضور در قرعه کشی بزرگ /span/span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ id=”table45″tbodytr td div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemBot”قيمت: span style=”color: #cc0000;”10000/span تومانnbsp; /spannbsp; /span/div/td tdnbsp;/td /tr/tbody/table/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” div style=”padding-bottom: 4px; padding-top: 4px; text-align: center;”span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;”nbsp; nbsp;nbsp; /spanspan class=”itemCom” span style=”font-family: Tahoma;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody327″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody328″ style=”color: black;” span id=”ham3d_net_place_block_main31″ a href=”http://jazzaabshop.ir/topcart.aspx?s=9147amp;q=cd1341″ target=”_blank” img alt=”خرید اینترنتی” src=”http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif” style=”border-width: 0px;” title=”خرید اینترنتی” //a/span/span/span/span/span/div/td /tr/tbody/table/span/td td align=”center”span id=”ham3d_net_place_block_main32″ table border=”0″ cellpadding=”5″ cellspacing=”0″ class=”td1″ height=”350″ id=”table46″ style=”border: 1px solid rgb(245, 245, 245);”tbodytr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ div style=”border: 2px solid rgb(238, 238, 238);” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;” img alt=”رانندگی استراتژیک ” border=”0″ height=”160″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/first_1287272252_esteratejy_pakage.jpg” style=”margin: 5px;” width=”155″ / /span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemTitle”رانندگی استراتژیک/span /span div style=”padding-bottom: 4px;” span class=”itemCom” style=”font-size: 9pt;” span style=”font-family: Tahoma;”br /br /بسته آموزش رانندگی استراتژیکbr /br /شامل یک کتاب و یک دی وی دیbr /br /دارای شانس حضور در قرعه کشی بزرگ /span/span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ id=”table47″tbodytr td div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemBot”قيمت: span style=”color: #cc0000;”12000/span تومانnbsp; /spannbsp; /span/div/td tdnbsp;/td /tr/tbody/table/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” div style=”padding-bottom: 4px; padding-top: 4px; text-align: center;”span style=”font-family: Tahoma;”a href=”http://jazzaabshop.ir/topcart.aspx?s=9147amp;q=cd1342″ target=”_blank” img alt=”خرید اینترنتی” src=”http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif” style=”border-width: 0px;” title=”خرید اینترنتی” //a/span/div/td /tr/tbody/table/span/td /trtr td align=”center” img border=”0″ height=”225″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/mash4.jpg” //td td align=”center”span id=”ham3d_net_place_block_main33″ table border=”0″ cellpadding=”5″ cellspacing=”0″ class=”td1″ height=”350″ id=”table48″ style=”border: 1px solid rgb(245, 245, 245);”tbodytr td style=”vertical-align: top;” width=”297″ div style=”border: 2px solid rgb(238, 238, 238);” div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;” img alt=”رانندگی تدافعی ” border=”0″ height=”160″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/first_1287271663_tadafoee_pakage.jpg” style=”margin: 5px;” width=”154″ / /span/div/div/td /trtr td style=”vertical-align: top;” width=”297″ div align=”center” dir=”rtl” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemTitle”رانندگی تدافعی/span /span/divdiv style=”padding-bottom: 4px;” div align=”center” dir=”rtl” span class=”itemCom” style=”font-size: 9pt;” span style=”font-family: Tahoma;”بسته آموزش رانندگی تدافعیbr /br /یک کتاب به همراه یک دی وی دیbr /br /دارای شانس حضور در قرعه کشی بزرگ /span/span/div/div/td /trtr td style=”vertical-align: top;” width=”297″ table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ id=”table49″tbodytr td div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemBot”قيمت: span style=”color: #cc0000;”9000/span تومانnbsp; /spannbsp; /span/div/td tdnbsp;/td /tr/tbody/table/td /trtr td style
=”vertical-align: top;” div style=”padding-bottom: 4px; padding-top: 4px; text-align: center;”span class=”itemCom”span style=”font-family: Tahoma;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody337″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody338″ style=”color: black;” span id=”ham3d_net_place_block_main40″ span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody339″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody340″ style=”color: black;” span id=”ham3d_net_place_block_main41″ a href=”http://jazzaabshop.ir/topcart.aspx?s=9147amp;q=cd1344″ target=”_blank” img alt=”خرید اینترنتی” src=”http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif” style=”border-width: 0px;” title=”خرید اینترنتی” //a/span/span/span/span/span/span/span/span/div/td /tr/tbody/table/span/td /tr/tbody/table/div/span/span/span/span/td /trtr td divspan style=”font-size: larger;” div align=”center” dir=”rtl” img border=”0″ height=”500″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/mash3.jpg” width=”500″ //div/span div align=”center” dir=”rtl”span style=”font-family: Tahoma;” span style=”background-color: white; color: #3366ff; font-weight: 700;” span style=”font-size: small;”آیا میدانید آموزشهای تکمیلی نقش بسیارزیادی درافزایش توانائی ها/span/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-size: small;”bspan style=”font-family: Tahoma;” span style=”background-color: white; color: #3366ff;”nbsp;و مهارت های رانندگان وبه طبع آن کاهش آمارتصادفات دارند؟/spanbr /br /آیا میدانید رانندگان و اسطوره های بزرگ جهان همچون مایک شوماخر/span/b/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-size: small;”span style=”font-family: Tahoma;”b، همواره اعضای خانواده خود را تشویقbr //bبه فراگیری تکنیکهای حرفه ای برای در امان ماندن از تصادفات می نمایند؟br /bbr /span style=”color: #993300;”اصول وتکنیک های رانندگی حرفه ای درشرایط مختلف/span/b/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-size: small;”span style=”font-family: Tahoma;” span style=”color: #993300; font-weight: 700;”nbsp;رانندگی کاربردهای متفاوتی دارند./span/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-family: Tahoma;” span style=”color: #993300; font-weight: 700;” span style=”font-size: small;”امادرنهایت به افزایش قابلیتهای راننده منتج می شوند. /span/span/span/divdiv align=”center” dir=”rtl” img border=”0″ height=”500″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/mash2.jpg” width=”500″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” span style=”color: blue; font-family: Tahoma; font-weight: 700;” span style=”font-size: small;”باتوجه به اینکه بنابه آمارجهانی ، نقش راننده دروقوع هرحادثه/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”font-size: small;” span style=”color: blue; font-family: Tahoma; font-weight: 700;”nbsp;درهرجاده ای با هر وسیله نقلیه ای br /br /درهرکجای دنیابیش از 70 درصدمی باشد، br /br /لزوم افزایش مهارت های رانندگان، مخصوصادرکشور/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”color: blue; font-family: Tahoma; font-weight: 700;” span style=”font-size: small;”ایران که وضعیت نامطلوبی ازنظر br /br /رانندگی وتصادفات درجهان دارد، یک ضرورت است. /span/span/divspan style=”font-size: larger;” div align=”center” dir=”rtl” img border=”0″ height=”500″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/mash.jpg” width=”500″ //div/span div align=”center” dir=”rtl” span style=”background-color: white; color: #3366ff; font-family: Tahoma; font-weight: 700;” span style=”font-size: small;”آیا میدانید کشور ایران از نظر آمار تصادفات /span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”font-size: small;” span style=”background-color: white; color: #3366ff; font-family: Tahoma; font-weight: 700;”در رتبه های بالای جدول جهانی قرار دارد؟/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”font-size: small;” span style=”background-color: white; color: red; font-family: Tahoma; font-weight: 700;”آیا میدانید در هر بیست دقیقه یک ایرانی بر اثر/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-size: small;”b span style=”background-color: white; color: red; font-family: Tahoma;”nbsp;تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهد؟/spanspan style=”background-color: white; color: #3366ff; font-family: Tahoma;”br //spanspan style=”color: #00cc66; font-family: Tahoma;”دراین کتاب شمابااصول وتکنیک های حرفه ای که/span/b/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”color: #00cc66;” span style=”font-family: Tahoma; font-weight: 700;”span style=”font-size: small;”nbsp;بازبان ساده بیان شده اند، آشنا می شوید. /span/span/span/divdiv align=”center” dir=”rtl”span style=”color: #00cc66;” span style=”font-family: Tahoma;” img border=”0″ height=”500″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/mash1.jpg” width=”500″ //span/span/divdiv align=”center” dir=”rtl” span style=”color: red; font-family: Tahoma;”br //span span style=”color: #660066;” span style=”font-family: Tahoma; font-weight: 700;”span style=”font-size: small;”بامطالعه دقیق وتمرین زیاد، مهارت های شما /span/span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-size: small;”bspan style=”font-family: Tahoma;” span style=”color: #660066;”می توانندبه طرزقابل توجهی افزایش بیابند. /span/span span style=”color: red; font-family: Tahoma;”br /اگرقصدرانندگی درشهر وجاده راداریدویا/span/b/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl”span style=”font-size: small;”b span style=”color: red; font-family: Tahoma;”اگرقصدحضوردرمسابقات اتومبیلرانی رادارید، br //spanspan style=”color: #3366ff;”span style=”font-family: Tahoma;”می توان گفت که درهردوصورت فراگیری تکنیکهای این کتاب،/span/span/b/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”font-size: small;” span style=”color: #3366ff; font-family: Tahoma; font-weight: 700;”nbsp;شمارادرموقعیتی بهترنسبت به قبل قرارخواهدداد./span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”font-size: small;” span style=”color: maroon; font-family: Tahoma; font-weight: 700;”این مجموعه بانگاهی به معروفترین منابع رانندگی /span/span/divspan style=”font-size: small;” /spandiv align=”center” dir=”rtl” span style=”color: maroon; font-family: Tahoma; font-weight: 700;” span style=”font-size: small;”حرفه ای شمارابادنیای جدیدی آشنامی سازد.br //span/span span style=”color: red; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;”bبا خرید این پکیج، با یک تیر چند نشان بزنید !!!اbr /br /span style=”color: #3366ff;”هم اطلا
عات حرفه ای خود را بیشتر کنیدbr //spanbr /span style=”color: grey;”هم احتمال تصادف کردن خود را کمتر کنیدbr //span/bspan style=”color: purple;”bو هم شانس خود را برای حضور در uقرعه کشی بزرگ/u بیشتر کنید/b/span/span/divspan class=”itemCom”span style=”font-family: Tahoma;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody341″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody342″ style=”color: black;” div align=”center” table border=”1″ cellspacing=”0″ height=”700″ id=”table57″ style=”width: 500px;”tbodytr td align=”center” span id=”ham3d_net_place_block_main42″ table border=”0″ cellpadding=”5″ cellspacing=”0″ class=”td1″ height=”350″ id=”table58″ style=”border: 1px solid rgb(245, 245, 245);”tbodytr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ div style=”border: 2px solid rgb(238, 238, 238);” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;” img alt=”رانندگی حرفه ای ” border=”0″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/first_1287272519_herfeh_ee_pakage.jpg” style=”margin: 5px;” / /span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemTitle”رانندگی حرفه ای/span br /nbsp;/spandiv style=”padding-bottom: 4px;” span class=”itemCom” style=”font-size: 9pt;” span style=”font-family: Tahoma;”بسته آموزشی رانندگی حرفه ایbr /br /آموزش اصول و تکنیکهای رانندگی حرفه ایbr /br /شامل یک کتاب و یک دی وی دیbr /br /دارای شانس حضور در قرعه کشی بزرگ /span/span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ id=”table59″tbodytr td div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemBot”قيمت: span style=”color: #cc0000;”10000/span تومانnbsp; /spannbsp; /span/div/td tdnbsp;/td /tr/tbody/table/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” div style=”padding-bottom: 4px; padding-top: 4px; text-align: center;”span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;”nbsp; nbsp;nbsp; /spanspan class=”itemCom” span style=”font-family: Tahoma;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody343″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody344″ style=”color: black;” span id=”ham3d_net_place_block_main43″ a href=”http://jazzaabshop.ir/topcart.aspx?s=9147amp;q=cd1341″ target=”_blank” img alt=”خرید اینترنتی” src=”http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif” style=”border-width: 0px;” title=”خرید اینترنتی” //a/span/span/span/span/span/div/td /tr/tbody/table/span/td td align=”center” span id=”ham3d_net_place_block_main44″ table border=”0″ cellpadding=”5″ cellspacing=”0″ class=”td1″ height=”350″ id=”table60″ style=”border: 1px solid rgb(245, 245, 245);”tbodytr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ div style=”border: 2px solid rgb(238, 238, 238);” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;” img alt=”رانندگی استراتژیک ” border=”0″ height=”160″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/first_1287272252_esteratejy_pakage.jpg” style=”margin: 5px;” width=”155″ / /span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemTitle”رانندگی استراتژیک/span /span div style=”padding-bottom: 4px;” span class=”itemCom” style=”font-size: 9pt;” span style=”font-family: Tahoma;”br /br /بسته آموزش رانندگی استراتژیکbr /br /شامل یک کتاب و یک دی وی دیbr /br /دارای شانس حضور در قرعه کشی بزرگ /span/span/div/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” width=”297″ table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ id=”table61″tbodytr td div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemBot”قيمت: span style=”color: #cc0000;”12000/span تومانnbsp; /spannbsp; /span/div/td tdnbsp;/td /tr/tbody/table/td /trtr td align=”center” dir=”rtl” style=”vertical-align: top;” div style=”padding-bottom: 4px; padding-top: 4px; text-align: center;”span style=”font-family: Tahoma;”a href=”http://jazzaabshop.ir/topcart.aspx?s=9147amp;q=cd1342″ target=”_blank” img alt=”خرید اینترنتی” src=”http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif” style=”border-width: 0px;” title=”خرید اینترنتی” //a/span/div/td /tr/tbody/table/span/td /trtr td align=”center” img border=”0″ height=”225″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/mash4.jpg” //td td align=”center” span id=”ham3d_net_place_block_main45″ table border=”0″ cellpadding=”5″ cellspacing=”0″ class=”td1″ height=”350″ id=”table62″ style=”border: 1px solid rgb(245, 245, 245);”tbodytr td style=”vertical-align: top;” width=”297″ div style=”border: 2px solid rgb(238, 238, 238);” div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt;” img alt=”رانندگی تدافعی ” border=”0″ height=”160″ src=”http://behmarket.org/nabimages/ngoodimages/first_1287271663_tadafoee_pakage.jpg” style=”margin: 5px;” width=”154″ / /span/div/div/td /trtr td style=”vertical-align: top;” width=”297″ div align=”center” dir=”rtl” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemTitle”رانندگی تدافعی/span /span/divdiv style=”padding-bottom: 4px;” div align=”center” dir=”rtl” span class=”itemCom” style=”font-size: 9pt;” span style=”font-family: Tahoma;”بسته آموزش رانندگی تدافعیbr /br /یک کتاب به همراه یک دی وی دیbr /br /دارای شانس حضور در قرعه کشی بزرگ /span/span/div/div/td /trtr td style=”vertical-align: top;” width=”297″ table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ id=”table63″tbodytr td div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;” span class=”itemBot”قيمت: span style=”color: #cc0000;”9000/span تومانnbsp; /spannbsp; /span/div/td tdnbsp;/td /tr/tbody/table/td /trtr td style=”vertical-align: top;” div style=”padding-bottom: 4px; padding-top: 4px; text-align: center;”span class=”itemCom”span style=”font-family: Tahoma;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody345″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody346″ style=”color: black;” span id=”ham3d_net_place_block_main46″ span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody347″ style=”color: black;” span id=”ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody348″ style=”color: black;” span id=”ham3d_net_place_block_main47″ a href=”http://jazzaabshop.ir/topcart.aspx?s=9147amp;q=cd1344″ target=”_blank” img alt=”خرید اینترنتی” src=”http://1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif” style=”border-width: 0px;” title=”خرید اینترنتی” //a/span/span/span/span/span/span/span/span/div/td /tr/tbody/table/span/td
/tr/tbody/table/div/span/span/span/span div align=”center” span style=”font-family: Tahoma; font-size: larger;” img border=”0″ height=”240″ src=”http://1001shop.biz/nabimages/vB/vmashhh.gif” width=”120″ /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp; img border=”0″ height=”240″ src=”http://1001shop.biz/nabimages/vB/vmashhh.gif” width=”120″ /nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; /span/div/divdiv align=”center”br //div/td /tr/tbody/table/span /td/trtrtd style=”text-align: center;” br //td/tr/tbody /table/divdiv class=”blogger-post-footer”img width=’1′ height=’1′ src=’https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1421160514072862614-7739571106430314302?l=ax4ax.blogspot.com’ alt=” //div

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: